Success Case

Easy Buy PCL.

อีซี่บาย ยกระดับการให้บริการลูกค้า (SLAs) บนสภาพแวดล้อมเวอร์ชวล เดสก์ท็อป (virtual desktop) ด้วยโครงสร้างพื้นฐานจากนูทานิกซ์

INET

ไอเน็ต (INET) วางใจใช้ Enterprise Cloud OS Software ของ นูทานิคซ์ เสริมศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานไอซีที

Kasetsart University

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) เลือกเทคโนโลยีเอ็นเตอร์ไพรซ์คลาวด์ของนูทานิคซ์ เสริมศักยภาพไอที

Kerry Express

Kerry Express pursues growth switching to Nutanix


Songklanagarind Hospital

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ขยายขีดความสามารถด้วยการใช้งาน VDI ของนูทานิคซ์

TRIS Corporation Limited

ทริส คอร์ปอเรชั่น ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี ทรานสฟอร์มองค์กรด้วยนูทานิคซ์เอ็นเตอร์ไพรส์คลาวด์โอเอส